Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

A biztosítási adó szabályai 2013-ban

2013. január 1-jei hatállyal a biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény szerinti biztosítók mentesülnek a pénzügyi szervezetek különadójától és a tűzvédelmi hozzájárulás megállapítása alól, viszont kötelezettek egy új különadó megfizetésére, aminek neve biztosítási adó, és a belőle származó bevétel a központi költségvetést illeti meg.

A törvény hatálya az alábbiakra terjed ki

 • Magyarország területén végzett biztosítási és azzal közvetlenül összefüggő tevékenységre, illetve Magyarország területén székhellyel rendelkező biztosító által az itt leírtak felhatalmazása alapján végzett biztosítási és azzal közvetlenül összefüggő tevékenységre,

 • Magyarország területén végzett biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói tevékenységre, illetve Magyarország területén székhellyel rendelkező független biztosításközvetítő biztosítással vagy biztosításközvetítői tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenységére,

 • a külföldi biztosító, biztosításközvetítő és szaktanácsadó magyarországi képviselete által folytatott tevékenységre,

 • kizárólag a kiszervezett tevékenységre a kiszervezett tevékenységet végzőnél,

 • Kártalanítási Számla, tovább a Kártalanítási Alap kezelésével foglalkozó szervezetnek a Számla kezelésével kapcsolatos tevékenységére,

 • a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által ellátott felügyeleti tevékenységekre,

 • azon vállalkozás kötelezettségeire, amelyekre az összevont alapú, illetőleg a kiegészítő felügyelet kiterjed,

 • ha a tevékenység helye szerinti jogszabálya eltérően nem rendelkezik, a belföldi biztosító, biztosításközvetítő és biztosítási szaktanácsadó külföldön végzett biztosítási, biztosításközvetítő, biztosítási szaktanácsadói, illetve biztosítói, biztosításközvetítői és szaktanácsadói képviseletével összefüggő tevékenységére.


Az adókötelezettség tárgya, az adóalany

Ha a kockázat felmerülés helye Magyarország, a biztosítási szolgáltatás nyújtása adóköteles, mely szolgáltatás lehet casco biztosítás, vagyon- és baleset-biztosítás. Ezzel szemben nem kell biztosítási adót fizetni a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, a betegségbiztosítás, a mezőgazdasági biztosítás után.

Casco biztosítás, ami az alábbi típusúak lehetnek

 • Szárazföldi jármű-casco: közúti járművekben egyéb szárazföldi gépi meghajtású járművekben, gépi meghajtással nem rendelkező szárazföldi járművekben bekövetkezett károk esetén.

 • Sínpályához kötött jármű-casco: sínpályához kötött járművekben bekövetkezett károk esetén.

 • Légijármű-casco: légi járművekben bekövetkezett károk esetén.

 • Tengeri-, tavi és folyami jármű casco: folyami, tengeri járművekben bekövetkezett károk.

Vagyon- és baleset-biztosítás

 • Baleset-biztosítás: munkahelyi baleset, foglalkozásból adódó megbetegedés.

 • Szállítmányra kötött biztosítás: ideértve az árukat, poggyászokat, valamennyi más vagyontárgyat.

 • Tűz- és elemi károkra vonatkozó biztosítás: valamennyi vagyonin kár, amelynek okozója tűz, robbanás, vihar, viharon kívüli, egyéb természeti (elemi) kár, atomenergia, talajsüllyedés, földrengés.

 • Egyéb vagyoni kár. (jégverés, fagy okozta kár, illetve a lopás okozta kár)

 • Önjáró szárazföldi járművekkel összefüggő felelősségbiztosítás, beleértve a fuvarozó felelősségét, viszont ide nem értve a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást, az után ugyanis nem kell biztosítási adót fizetni.

 • Légi járművekkel összefüggő felelősségbiztosítás, beleértve a fuvarozó felelősségét.

 • Tengeri, tavi és folyami járművekkel összefüggő felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét.

 • Általános felelősségbiztosítás, például környezetszennyezéssel kapcsolatos felelősségbiztosítás.

 • Hitelbiztosítás: általános fizetésképtelenség, exporthitelezés, részletfizetési ügylet, jelzálog-hitelezés, mezőgazdasági hitelezés.

 • Kezesség, garancianyújtás.

 • Különböző pénzügyi veszteségekre kötött biztosítás, például foglalkoztatással összefüggő kockázatok, előre nem látható üzleti mellék- és többletköltségek, nyereségkiesés.

 • Jogvédelmi biztosítás, vagyis jogi eljárási költségek viselésére és a biztosítási fedezetből fakadó más szolgáltatások nyújtására vonatkozó kötelezettség díj ellenében történő elvállalása, így különösen

  • a biztosított által elszenvedett kár peren kívüli egyezséggel vagy polgári, illetve büntetőeljárás során történő megtérülésének biztosítása,

  • a biztosított polgári, büntető-, közigazgatási hatósági vagy egyéb eljárásban, illetve a biztosítottal szemben támasztott kártérítési igény esetében való védelme vagy képviselete.

 • Segítségnyújtás.

 • Temetési biztosítás.


 • Az alábbiakban azzal fogunk foglalkozni, hogy határozhatjuk meg a kockázat felmerülésének helyét

  • azon tagállam, ahol az ingatlan található abban az esetben, ha az ingatlan és az ezekben található ingóságok biztosítása ugyanazon biztosítási kötvény által fedezett.

  • A tagállam, amely a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvényben meghatározott kötelezettségvállalás országának minősül, bármely fajta jármű biztosítása esetén,

  • legfeljebb 4 hónapos időtartamú, utazási és szabadság alatti kockázatok biztosítására szóló szerződés esetén, tekintet nélkül az érintett biztosítási ágazatra, az a tagállam, amelyből a szerződő fél a szerződést megkötötte

  • minden egyéb esetben az a tagállam, ahol a szerződő fél állandó tartózkodási helye van, illetve ha a szerződő jogi személy, akkor azon tagállam, ahol ezen jogi személynek az a telephelye található, amelyre a szerződés vonatkozik.

  Az adó alapja, mértéke, a biztosítási díj elszámolása

  az adó alapja a biztosítási díj lesz, amibe bele tartozik a biztosító által a biztosítási szolgáltatások körébe tartozó biztosítások után a számviteli jogszabályok alapján elszámolt bruttó díj, ide nem értve a nem bruttó díjként elszámolt, de a biztosítási szolgáltatás fedezeteként a biztosítási szolgáltatás ellenértékének minősülő értéket.

  Az adó mértéke az alábbiak szerint alakul

  • casco biztosítási szolgáltatás nyújtása esetén az adóalap 15 százaléka,

  • vagyon- és baleset-biztosítási szolgáltatás nyújtása esetén az adóalap 10 százaléka

  Nem fog adóalapot képezni a mezőgazdasági biztosítás azon bruttó díja, illetve a más biztosító társaságtól viszontbiztosításba vett biztosítások állományából kapott díjbevétel, amelyet bruttó díjbevételként számoltak el.

  A biztosítási díj adóköteles biztosítási szolgáltatásonként elkülönítetten megállapított díj abban az esetben, ha a biztosító egy biztosítási jogviszony keretében több, biztosítási adóköteles szolgáltatást nyújt vagy adóköteles biztosítási szolgáltatást és más biztosítási szolgáltatást együttesen nyújt.

  A biztosítóknak a biztosítási díjakat a biztosítók és éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján kell elszámolniuk. Az adót a biztosítási díj, vagy díjrészlet elszámolása hónapját követő hónap 20. napjáig kell megállapítani. A díjbevétel elszámolása tekintetében két opció választható:

  • A biztosítási díjbevételét folyamatosan, az érvényes szerződések szerinti esedékesség időpontjában számolja el, a szerződés szerint várható összegben. A szerződés megszűnésének alkalmával, a megszűnés hónapjában a már elszámolt bevételt, a megszűnés hatályának időpontjára vonatkoztatva kell csökkenteni.

  • A biztosítási év folyamán a díjbevételt a pénzügyi realizálás időpontjában számolja el. Az év zárásakor elszámolja a mérlegfordulónapon érvényes szerződések fordulónapig esedékes, de pénzügyileg nem realizált bevételét, egyidejűleg megszünteti az előző év zárásakor ugyanilyen címen elszámolt bevételt.

  Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

   
  Üzemanyagárak

  NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

  Jegybanki alapkamat

  Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

  Főkönyvi számlarend

  Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
  Kattintson »

  Hivatalok

  Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»