Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Alábbi cikkünk a szerződés biztosítása érdekében létrehozott mellékkötelezettségeket taglalja a zálogjoggal bezáróan, amely egy önálló témát képez elemzéseink között. Most azt fogjuk áttekinteni, hogy a foglalónak, a kötbérnek, a jótállásnak és a bankgaranciának milyen elméleti megközelítése, feltételei, az eredeti kötelezettségbe való beszámítási metódusai vannak.

A foglaló

A kötelezettségvállalás jeléül szerződés megkötésekor foglalót lehet adni. Ilyenkor az átadott pénzösszeget vagy más dolgot csak abban az esetben lehet foglalónak tekinteni, ha ezen rendeltetése a szerződésből kétségtelenül kitűnik.

Be kell számítani a szolgáltatás ellenértékébe a foglalót, ha a szerződést teljesítik. Abban az esetben pedig a foglaló beszámításra nem alkalmas, vagy a szerződés egyik félnek sem felróható okból szűnik meg, a foglalót vissza kell szolgáltatni.

Abban az esetben, ha a teljesítés meghiúsulásáért felelős személy az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. Megjegyzendő, hogy a foglaló visszaköveteléséről való lemondás, illetőleg a foglaló kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít. Mindezek mellett a foglaló értéke a kártérítésbe beleszámít. A túlzott mértékű foglalót a bíróság mérsékelheti.

A kötbér

Nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a kötelezett meghatározott pénzösszeg fizetésére kötelezheti magát, amely fogalmat a továbbiakban kötbérként fogunk nevezni. Kötbér után a kamat kikötése semmis. A jogosult akkor is követelheti a kötbért, ha kára a teljesítés hiányából nem merült fel. Ezzel szemben viszont a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is érvényesítheti. Akkor is követelheti a jogosult a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését, ha a kötbérigényét nem érvényesítette.

A teljesítés követelését kizárja a nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése, továbbá a késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.

A túlzott mértékű kötbért a bíróság mérsékelheti. A pénztartozás késedelmes fizetése esetére kikötött kötbér esetében a késedelmi kamat szabályait kell alkalmazni. Bírósági úton nem lehet érvényesíteni a bírósági úton nem érvényesíthető követelés biztosítására kikötött kötbért.

Jótállás

Az a személy, aki szerződés vagy jogszabály alapján a szerződés hibátlan teljesítéséért jótállásra köteles, ezen időtartam alatt a felelősség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak a törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállás a kötelezettet azon szerződésben vagy jogszabályban, amelyből eredően a jótállási kötelezettség keletkezik, illetve a szolgáltatásra vonatkozó reklámban foglalt feltételek szerint terheli.

Fogyasztói szerződés esetén a jótállási nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • a jótállás kötelezettjének nevét és címét,

  • a jótállás tartalmát, időtartamát,

  • területi hatályát,

  • a belőle eredő érvényesítésének módját,

  • utalnia kell továbbá arra, hogy a jótállás a fogyasztónak törvényből eredő jogait nem érinti.

A jótállási nyilatkozatot a fogyasztó kérésére írásban vagy más maradandó eszközzel rögzíteni kell, és a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. Jótállást kötelezően előíró jogszabály a jótállási nyilatkozatra vonatkozóan további követelményeket állapíthat meg. Az e bekezdésben meghatározott feltételek nemteljesülése nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. A jogosult a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a kötelezettel.

A bankgarancia

Bank kötelezettséget vállalhat arra, hogy meghatározott feltételek- így különösen bizonyos esemény beállta vagy elmaradása, illetőleg okmányok benyújtása- esetében és határidőn belül a kedvezményezettnek a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni.

 

Jogvesztés kikötése

A felek írásban megállapodnak arról, hogy a szerződésszegésért felelős fél elveszít valamely jogot vagy kedvezményt, amely őt a szerződés alapján megilletné. A bíróság a túlzott joghátrányt mérsékelheti.

(Forrás: 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről)

Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

 
Üzemanyagárak

NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

Főkönyvi számlarend

Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
Kattintson »

Hivatalok

Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»