Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

A külföldi utast megillető áfa-mentesség alapvető szabályai 2013.

Az Áfa tv. az export adómentességek körében külön szabályozást tartalmaz az olyan termékértékesítés adómentességére, amelynél a beszerző külföldi utas és a termék a külföldi utas személyi vagy útipoggyászának részeként hagyja el az Európai Közösség területét.

Az adómentesség feltétele, hogy a termék – a vámhatóság által igazoltan – az értékesítés teljesítését követő 90 napon belül elhagyja a Közösség területét.

Kik tekinthetőek külföldi utasnak?

Az Áfa tv. alkalmazásában külföldi utas az a természetes személy, aki

- a Közösség egyetlen tagállamának sem állampolgára, és nem jogosult a Közösség egyetlen tagállamában sem állandó ott tartózkodásra, illetve

- a Közösség valamely tagállamának állampolgára ugyan, de a lakóhelye a Közösségterületén kívül (vagyis harmadik országban) van.

Milyen feltételeket kell a vásárláshoz kapcsolódóan teljesíteni?

- A termékértékesítés adót is tartalmazó ellenértékének meg kell haladnia a 175 eurónak megfelelő pénzösszeget. Nem kell minden egyes termék árának ezt az összeget meghaladnia, elegendő, ha ugyanazon számlán a vásárolt termékek ellenértéke együttesen haladja meg a 175 eurót. Az euróban meghatározott értékhatár forintösszegének számításakor 2013-ban az MNB által közzétett, 2012. október 1-jén érvényes, hivatalos forint/euró devizaárfolyamot kell alkalmazni, az átváltás eredményeként kapott összeg 1000 forintra kerekítendı.6 Ennek megfelelően 2013-ban a forintban meghatározott értékhatár 50 000 forint.

- A külföldi utasnak az érvényes úti okmányával vagy személye azonosítására szolgáló egyéb, Magyarország által elismert érvényes közokirattal (a továbbiakban együtt: úti okmány) igazolnia kell a jogállását.

- A vásárláskor a külföldi utasnak számla kibocsátását kell kérnie. A számlának és az adó-visszaigénylő lapnak a külföldi utas azonosítására szolgáló adatai nem térhetnek el a külföldi utas úti okmányában szereplő adatoktól.

- A vásárláskor a külföldi utasnak a termékértékesítő felé jelzett adómentesség érvényesítésére irányuló szándékát figyelembe véve a termék értékesítője adó-visszaigénylő lapot állít ki, melynek első két példányát a külföldi utasnak adja át (a harmadik példány az értékesítőnél marad).

Mit kell tudni az adó-visszaigénylő lapról?

Az adó-visszaigénylő lapon a következőknek kell szerepelnie:

- a termékértékesítést teljesítő adóalany neve, címe, adószáma;

- a külföldi utas (vevő) neve, címe, úti okmányának száma (az úti okmányban szereplő adatok alapján kitöltve);

- a termékértékesítés teljesítését tanúsító számla sorszáma;

- a termékértékesítés – adóval együtt számított – (össz)ellenértéke;

- a terméket a Közösség területéről kiléptető hatóság záradékának és bélyegzőjének helye annak igazolására, hogy a termék a Közösség területét elhagyta.

Az adó-visszaigénylő lap rovatait legalább magyar, angol, német, francia és orosz nyelveken kell feltüntetni, és azokat magyar, angol, német vagy francia nyelven kell kitölteni. Az adó visszaigénylő lapot a termék értékesítője tölti ki a vásárlást igazoló számla, egyszerűsített adattartalmú számla adatainak figyelembevételével. Egy adó visszaigénylő lap csak egy számla adatait tartalmazhatja.

Adó-visszaigénylő lapként az adóhatóság által rendszeresített illetve az adóhatóság által jóváhagyott nyomtatvány alkalmazható. „A külföldi utas adó-visszaigénylő lapja” elnevezésű, az adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány (azaz az adó visszaigénylő lap) és kitöltési útmutatója a nagyobb postahivatalokban, illetve megrendelésre, bármely postahivatalban beszerezhető, illetve a kitöltési útmutató az internetről letölthető. Amennyiben a termék értékesítője az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványtól eltérő adó-visszaigénylő lapot kíván alkalmazni, azt akkor teheti meg, ha az általa alkalmazni kívánt nyomtatványt az adóhatóság előzetesen jóváhagyta. A termékértékesítő által rendszeresített és az adóhatóság által jóváhagyott adó visszaigénylő lapnak a termékértékesítőnél kell rendelkezésre állnia.

Meddig és hogyan kell a terméket a Közösség területéről kivinni?

A termékértékesítés csak akkor lehet az Áfa tv. 99-a alapján adómentes, ha a külföldi utas a Magyarországon vásárolt terméket a vásárlástól számított 90 napon belül a Közösség területéről a személyi vagy útipoggyászában kiviszi, és a kivitelt az a vámhatóság, amelynek az illetékességi területén a külföldi utas a Közösség vámterületét elhagyja, a számla eredeti példányának egyidejű bemutatása mellett az adó-visszaigénylő lap záradékolásával és lebélyegzésével igazolja. A vámhatóság az adó-visszaigénylő lapot csak a termék harmadik országba történő kiszállításakor záradékolhatja. Utólagos záradékolásra csak akkor van lehetőség, ha a termék kivitele időpontjában az igazolás a vámhatóság hibájából maradt el. Egy vámeljárás során több adó-visszaigénylő lap záradékolására is sor kerülhet.

Milyen további feltételei vannak az adómentességnek?

A termékértékesítés az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén is csak akkor lehet az Áfa tv. 99. §-a alapján adómentes, ha a termék értékesítőjénél rendelkezésre áll az adó-visszaigénylő lapnak a termék határidőn belüli kivitelét igazoló, vámhatóság által záradékolt és lebélyegzett első példánya. Az adó visszatérítéséhez a külföldi utasnak a saját számla példányát is vissza kell juttatnia a termékértékesítőhöz.

Hogyan érvényesíthető az adómentesség?

- Az adómentesség főszabályként közvetve, vagyis az áthárított adónak a külföldi utas részére történő utólagos visszatérítése útján érvényesül. A külföldi utas a termékértékesítéshez kapcsolódóan megfizetett adót utólag, a termék kivitelét követően, az adó visszatérítéshez szükséges – az adómentesség alkalmazásának jogszerőségét alátámasztó – bizonylatok rendelkezésre bocsátásával kéri a termék értékesítőjétől.

A termékértékesítő a külföldi utas felé teljesített termékértékesítés során áthárított adót a termékértékesítés teljesítési időpontját is magába foglaló adó-megállapítási időszak bevallásában fizetendő adóként szerepelteti. A termékértékesítő abban a bevallásában csökkentheti az adókötelezettségét a külföldi utasnak visszatérített adóval, amelynek az adó-megállapítási időszakában az adót a külföldi utas számára visszatérítette.

- Az előzőektől eltérően a termék értékesítője – saját kockázatára – dönthet úgy is, hogy a termékét adómentesen értékesíti a külföldi utas részére. A külföldi utasnak ilyen esetben is a termékértékesítő rendelkezésére kell bocsátania az adó-visszaigénylő lap vámhatóság által záradékolt és lebélyegzett első példányát. Abban az esetben például, ha a termékértékesítő az Áfa tv. 99. §-a szerinti adómentesség alkalmazásának jogszerőségét nem tudja alátámasztani – és a kérdéses ügylet az Áfa tv. egyéb előírásai alapján sem minősülhet adómentesnek – a termékértékesítőnek célszerű a termékértékesítés teljesítési időpontját is magába foglaló adómegállapítási időszakra vonatkozó önellenőrzés keretében a termékértékesítést terhelő adót bevallania és megfizetnie.

Hogyan történik az adómentesség érvényesítése adó-visszatérítés keretében?

A külföldi utas az áfa visszatérítését attól az adóalanytól kérheti, akitől a terméket vásárolta.

Az áfa visszatérítéséhez a termékértékesítő rendelkezésére kell bocsátania az illetékes vámhatósági záradékkal ellátott eredeti adó-visszaigénylő lap első példányát, valamint a kereskedő által kibocsátott számlát.

Az áfa visszatérítését a külföldi utas helyett, a külföldi utas nevében és képviseletében olyan személy kérheti, akinek erre a külföldi utas írásbeli meghatalmazást ad. A külföldi utas nevében és képviseletében eljáró személynek a termékértékesítő rendelkezésére kell bocsátania az írásbeli meghatalmazását.

Az adó-visszatérítés a külföldi utast főszabály szerint forintban illeti meg, a visszatérített adót készpénzben kell kifizetni. A külföldi utas és a termékértékesítő ugyanakkor ettől eltérő pénznemben és fizetési módban is megállapodhat.

A termékértékesítő az adó visszatérítésével egyidejűleg köteles biztosítani, hogy a számla (egyszerűsített adattartalmú számla) ismételt adó-visszatérítésre ne legyen alkalmas, mégpedig úgy, hogy azon szerepelteti az „áfa elszámolva” jelölést. A számla (egyszerűsített adattartalmú számla) külföldi utas számára történő visszaszolgáltatását megelőzően az ismételt adó-visszatérítésre alkalmatlanná tett bizonylatról a termékértékesítőnek fotómásolatot kell készítenie, amelyet a nyilvántartásában köteles megőrizni.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

 

 

 
Üzemanyagárak

NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

Főkönyvi számlarend

Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
Kattintson »

Hivatalok

Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»