Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

Ingatlan értékesítésre, bérbe adásra vonatkozó áfa kötelezettség

Az általános forgalmi adóról szóló törvény belföldi fordított adózásra vonatkozó pontja alapján az adót a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybe vevőjének kell fizeti a beépített „régi” ingatan és az ahhoz tartozó földrészlet, valamint az építési teleknek nem minősülő beépítetlen ingatlan értékesítése esetében, ha az értékesítő adóalany élt az adókötelessé tételre vonatkozó választási jogával.

Ezért, az egyes ügyletek áfa-kötelezettségének, illetve az azzal kapcsolatban a forgalmi adó fizetésére kötelezett személyének megállapítása szempontjából jelentősége van annak, hogy az adott ingatlan mely, az áfa-kötelezettség szempontjából meghatározó körbe tartozik. Ebből következik, hogy a vevőnek, az adókötelezettségének helyes megállapítása érdekében mindenképpen tudnia kell, hogy azért nem számított fel az eladó áfát az ingatlan értékesítésre, mert az az adómentes körbe tartozik, vagy azért nem, mert a fő szabályként adómentes körbe tartozó ingatlan értékesítésre választott adókötelezettséget, és amiatt a fordított adózás szabályaira tekintettel nem számított fel áfát, mely utóbbi esetben azt a vevőnek kell megállapítani és bevallásába fizetendő adóként beállítani. (Természetesen a fordított adózás szempontjából fontos további feltétel az adóalanyok megfelelő, az Áfa tv. 142. §-ban meghatározott státusza is.)

Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője fizeti:

a) az építési-szerelési munkával létrehozott, ingatlan – nyilvántartásba bejegyzett ingatlan értékesítés esetében,

b) a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása vagy egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának,

c) az a) és b) pontban említett termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz munkaerő kölcsönzése, kirendelése, illetőleg személyzet rendelkezésre bocsátása esetében;

d) az Áfa törvény 6. számú mellékletben felsorolt termékek értékesítése esetében;

e) a beépített „régi” ingatan és az ahhoz tartozó földrészlet, valamint az építési teleknek nem minősülő beépítetlen ingatlan értékesítése esetében, ha az értékesítő adóalany élt a  választási jogával;

f) az adós és hitelező viszonylatában olyan termék értékesítése esetében, amely dologi biztosítékként lejárt követelés kielégítésének érvényesítésére irányul;

g) a vállalkozásban tárgyi eszközként használt termék értékesítése, valamint egyéb, a teljesítésekor a szokásos piaci árat tekintve 100 000 forintnak megfelelő pénzösszeget meghaladó termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében, ha a teljesítésre kötelezett adóalany felszámolási vagy bármely más, fizetésképtelenségét jogerősen megállapító eljárás hatálya alatt áll;

h) üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog (kibocsátási egység) átruházása esetében.

Az előbbi bekezdés f) és g) pontja szerinti ingatlanértékesítésre az e) pontban meghatározottaknak is teljesülniük kell, továbbá az előbbi bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek

a) mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, valamint

b) egyikének se legyen olyan, e törvényben szabályozott jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető.

Itt az a) pont alkalmazásában - akár termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója vagy termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője minőségében, akár mindkét minőségben egyaránt - belföldön nyilvántartásba vett adóalany az Eva. hatálya alá tartozó személy, szervezet is.

Az érintettség valószínűsítése mellett az ügylet teljesítésében érintett bármelyik fél kérheti

a) a többi érintett féltől, hogy nyilatkozzon,

b) az állami adóhatóságtól pedig, hogy tájékoztassa

a meghatározott feltételek teljesüléséről, illetve arról is, hogy az értékesítő adóalany élt-e a választás jogával, és ha igen, milyen terjedelemben élt a választási jogával.

Az állami adóhatóság a tájékoztatási kötelezettségének köteles haladéktalanul eleget tenni. Az írásos megkeresésre adott adóhatósági választ az ellenkező bizonyításáig valósnak kell tekinteni.

A beépített „régi” ingatan és az ahhoz tartozó földrészlet, valamint az építési teleknek nem minősülő beépítetlen ingatlan értékesítésre vonatkozó fordított adózás esetében az adóhatóság tájékoztatási kötelezettségének 2012-től a honlapján történő közzététellel tesz eleget.

Ezzel összefüggésben 2012-től változott az adózás rendjéről szóló törvény is. Ennek eredményeként az állami adóhatóság az adózót terhelő adókötelezettség jogszerű teljesítéséhez, a költségvetési támogatás jogszerű igénybevételéhez honlapján eddig is közzétehető adatok körét kibővítve közzéteszi továbbá azt a tényt, hogy az általános forgalmiadó-alanynak minősülő adózó az adómentes ingatlan értékesítés vagy bérbeadás tekintetében az adókötelessé tételt választotta, valamint az adókötelessé tétel időpontját.

Az ingatlan értékesítéssel, bérbeadással összefüggő adókötelessé tétel választására vonatkozóan az adatok a NAV internetes honlapján közzétételre kerültek az egyes érintett adóalanyok vonatkozásában, melynek lekérdezésére az Adatbázisok/Adatbázis-lekérdezések/Adóalanyok listái/Áfaalanyok útvonalon van lehetőség, az érintett áfa-alanyt illetően. Az ingatlannal összefüggő adókötelessé tétel választására vonatkozóan adat csak akkor jelenik meg az egyes áfa-alanyok lekérdezése során, amennyiben ilyen irányú választást az adóalany az adóhatóságnak bejelentett.” Forrás: NAV

Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 
Üzemanyagárak

NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

Főkönyvi számlarend

Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
Kattintson »

Hivatalok

Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»