Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi XC. törvény rendelkezik. Ezen tájékoztató a jogszabályban foglaltak megismeréséhez és értelmezéséhez kíván segítséget nyújtani.

1. Adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásnak minősül a természetes személyek között háztartási munkára létesített jogviszony.

Háztartási munka: a kizárólag a természetes személy és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló következő tevékenységek: lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás.

 

Nem tekinthető háztartási munkának

- a fenti munkák elvégeztetése, ha az azt elvégző személy ilyen tevékenységet folytató egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, illetve ilyen tevékenységet folytató társas vállalkozás tagja, munkavállalója, feltéve, hogy a tevékenységet e minőségével összefüggésben végzi,

- ha a háztartási alkalmazott által nyújtott szolgáltatás ellenértékeként a természetes személy foglalkoztató – akár közvetve – mástól juttatásban részesül,

- ha az a természetes személy foglalkoztató, vagy a háztartásában vele együtt élő személyek, illetve közeli hozzátartozóik üzletszerű tevékenységével összefüggő célt szolgál.

Háztartási alkalmazott: a háztartási munkát végző természetes személy, aki ezt a tevékenységét nem egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozóként végzi.

Foglalkoztató: az a természetes személy, aki a háztartási alkalmazott munkáltatója, illetve megbízója, megrendelője.

Adórendszeren kívüli kereset: az olyan járandóság, amelyet a fent meghatározott foglalkoztató háztartási munka ellenértékeként a háztartási alkalmazott részére juttat.

2. Bejelentési kötelezettség

2.1. A bejelentéshez szükséges adatok

Háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén a foglalkoztató a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (a továbbiakban: NAV) havonta vagy több hónapra előre a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni a következő adatokat:

- a foglalkoztató adóazonosító jelét,

- a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét,

- a tényleges foglalkoztatás kezdő napját.

 

2.2. A bejelentés módja

A foglalkoztatónak választási lehetősége van, hogy a bejelentési kötelezettségét milyen formában teljesítse.

A bejelentési kötelezettség teljesíthető:

a) elektronikus úton, a kormányzati kézbesítési szolgáltatás alkalmazásával (ügyfélkapu) vagy

b) telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon.

Fontos! A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történő benyújtására nincs lehetőség.

 

2.2.1. Ügyfélkapun történő bejelentés

A foglalkoztató az ügyfélkapun keresztül abban az esetben teljesítheti a bejelentési kötelezettségét, ha előzetesen regisztráltatta magát az ügyfélkapu használata céljából. Annak érdekében, hogy a foglalkoztató elektronikus úton bejelentést tegyen, ügyfélkapu hozzáféréssel kell rendelkeznie. A hozzáférés létesítésével kapcsolatban a www.magyarorszag.hu honlapon szerezhető be információ.

 

2.2.2. Telefonon történő bejelentés

A háztartási alkalmazott telefonon történő bejelentése a 185-ös szám tárcsázásával a kormányzati tájékoztató szolgáltatás (központi ügyfélszolgálat) útján történik. A bejelentéshez szükséges a bejelentő adóazonosító jelének megadása. A központi ügyfélszolgálat a bejelentést rögzíti, és a bejelentőt a bejelentés eredményéről tájékoztatja. A központi ügyfélszolgálat a bejelentett adatokat haladéktalanul továbbítja a NAV-hoz, és a bejelentett adatokat a bejelentést követő 5. év december 31-éig őrzi meg, azt követően törli azokat.

2.2.3. A bejelentés teljesítése, módosítása, visszavonása

A háztartási alkalmazott bejelentését több hónapra előre is teljesíteni lehet. Ebben az esetben a bejelentés időszakánál meg kell jelölni a bejelentés időszakának a kezdetét és a végét. Amennyiben a bejelentési időszak végeként megjelölt hónap eltelik, de a foglalkoztatás tovább folytatódik, akkor a bejelentést meg kell ismételni a foglalkoztatás továbbfolytatásának időszakára vonatkozóan is.

Havonta történő bejelentés esetén a háztartási munkára vonatkozóan teljesített bejelentés a bejelentés napját magában foglaló hónap utolsó napjáig terjedő időszakra vonatkozik. Ugyanazon foglalkoztatott következő hónapban történő ismételt foglalkoztatása esetén a bejelentést újra teljesíteni kell.

Például a foglalkoztató 2016. január 22-én háztartási alkalmazottat foglalkoztat, és ugyanezen személyt 2016. február 3-án is foglalkoztatja. A foglalkoztatónak a bejelentési kötelezettséget

mind január, mind február hónapban teljesítenie kell.

Amennyiben a foglalkoztató több havi foglalkoztatásra jelentette be a magánszemélyt, akkor február hónapra vonatkozóan nem kell ismételten bejelentést tennie. A NAV felé teljesített bejelentést módosítani és visszavonni is lehet a bejelentő vagy a háztartási alkalmazott adatainak téves közlése, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén, a módosítás és a visszavonás megtételére a bejelentést követő 24 órán belül van lehetőség. A bejelentés megtételére, módosítására és visszavonására elektronikus úton történt bejelentés esetén a 16T1043H jelű bejelentő és változás-bejelentő lap szolgál. Ezt az elektronikus adatlapot számítógépen kell kitölteni, és az ügyfélkapun keresztül kell elküldeni a NAV részére.

 

Az elektronikus adatlap kizárólag a NAV honlapjáról (http://www.nav.gov.hu) tölthető le.

A telefonon történt bejelentés telefonos úton is módosítható. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAV honlapján az adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az adatlap kitöltése előtt a változásokat mindig szíveskedjék figyelemmel kísérni, és az adatlap legfrissebb verzióját használni!

 

3. Regisztrációs díjfizetési kötelezettség

A foglalkoztatót az adóhatósági nyilvántartásba vétel, regisztráció céljából teljesített bejelentéssel érintett háztartási alkalmazottanként havonta 1000 forint összegű regisztrációs díjfizetési kötelezettség terheli. A regisztrációs díj összege független attól, hogy az adott hónapon belül hány napon történt a foglalkoztatás.

 

Amennyiben a foglalkoztató a háztartási alkalmazottat több hónapra előre jelentette be, az

1000 forintos regisztrációs díjat minden hónapra meg kell fizetnie. Amennyiben például az egyik foglalkoztató a háztartási alkalmazottat havonta 1-1 napon foglalkoztatja, a másik pedig egész hónapon keresztül, mind a két foglalkoztatónak meg kell fizetnie a havi 1000 forint regisztrációs díjat.

A havi regisztrációs díj nem jár vissza akkor, ha az adott hónapban a háztartási alkalmazott foglalkoztatására nem kerül sor és a foglalkoztatás bejelentését a bejelentést követő 24 órán belül a foglalkoztató nem vonta vissza. A regisztrációs díj megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot nem keletkeztet, és a háztartási munkára alkalmazott személy a Tbj.1 vonatkozásában nem minősül biztosítottnak. E jogcímen tehát egészségügyi szolgáltatásra jogosultnak sem minősül a háztartási alkalmazott.

 

3.1. A regisztrációs díjfizetés módja, határideje

A foglalkoztató a havi 1000 forint összegű regisztrációs díjat a NAV Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj bevételi számlára - 10032000-01076215 - történő készpénzfizetéssel, vagy az állami adóhatóság ügyfélszolgálatain bankkártyával, vagy ha pénzforgalmi számlával rendelkezik, átutalással a bejelentés napját magában foglaló hónapot követő hó 12. napjáig fizeti meg.

 

4. Adó és járulékfizetési, bevallási kötelezettség

4.1. Mikor nem kell megfizetni az adót és a járulékokat

Foglalkoztató: A foglalkoztató az általa háztartási munkára meghatározott tevékenység végzésére foglalkoztatott háztartási alkalmazott után adó és járulék fizetésére akkor nem kötelezett, ha az előzőek szerinti bejelentési kötelezettségét a foglalkoztatást megelőzően teljesítette. Amennyiben tehát a természetes személy munkáltató a háztartási alkalmazottját

még a foglalkoztatás megkezdése előtt bejelenti, adó és járulékfizetési kötelezettség nem terheli.

Háztartási alkalmazott: Az adórendszeren kívüli kereset a háztartási alkalmazott tekintetében adó- és járulékfizetési kötelezettséget még abban az esetben sem keletkeztet, ha a foglalkoztató a háztartási alkalmazottat érintő bejelentési kötelezettsége teljesítését elmulasztotta, tehát a munkáltató mulasztása nem jelenti azt, hogy a fizetési kötelezettséget a háztartási alkalmazottnak kell teljesíteni.

 

4.2. Adó és járulékfizetési kötelezettség Ha a foglalkoztató elmulasztja a regisztrációs díjfizetési kötelezettségét és/vagy a bejelentési kötelezettségét teljesíteni, a mulasztással érintett naptári hónapokban a háztartási alkalmazottnak kifizetett bevétel teljes összege után az Szja tv.2, a Tbj. és az Eat.3 rendelkezései szerint a személyi jövedelemadót, az egyéni járulékokat és a szociális hozzájárulási adót meg kell fizetnie az adott jogviszonynak megfelelően (például: munkaviszony, megbízás), azzal, hogy ha a mulasztás a foglalkoztató érdekkörére vezethető vissza, az egyébként a magánszemélyt terhelő személyi jövedelemadót és a Tbj. szerinti járulékokat is a foglalkoztató fizeti meg.

 

4.3. Bevallás

Az adórendszeren kívüli keresettel összefüggésben bevallási kötelezettség sem a foglalkoztatót, sem a foglalkoztatottat nem terheli. Tehát háztartási munka végzése esetén a foglalkoztatónak nem kell ’08-as bevallást benyújtani, illetve a magánszemélynek sem kell az ’53-as bevallásban ezen keresetről számot adni.

 

5. Igazolás kiadása

A háztartási alkalmazott az őt megillető adórendszeren kívüli bevétel összegéről a bevétel megszerzése időpontjában igazolást kérhet a foglalkoztatótól.

Amennyiben a háztartási alkalmazottat ugyanaz a foglalkoztató egy adott hónapban több napon is foglalkoztatja, a háztartási alkalmazott az igazolást az adott hónapban az utolsó munkavégzéssel töltött napon kérheti. A háztartási alkalmazott kérésére a foglalkoztató az igazolást havonta köteles kiállítani és kiadni.

 

A foglalkoztató által kiadott igazolásnak tartalmaznia kell:

a foglalkoztató adóazonosító jelét,

a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét,

a tényleges foglalkoztatás kezdő napját,

a háztartási alkalmazott részére teljesített kifizetés összegét,

a kifizetés időpontját,

a hónap során munkavégzéssel töltött napok felsorolását,

a foglalkoztatás helyének címét,

a foglalkoztató és a háztartási alkalmazott aláírását.

A foglalkoztató által kiadott igazolás bélyegzőlenyomat nélkül is érvényes. Az igazolásminta („Igazolás a háztartási alkalmazottat megillető adórendszeren kívüli bevétel összegéről”) honlapunkról letölthető a „Letöltések–egyéb > Adatlapok, igazolások, meghatalmazás minták” elérési útvonalon keresztül.

 

6. Mikor szabható ki mulasztási bírság

A foglalkoztató 100 000 forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, amennyiben a 2. pont szerinti bejelentési, és a 3. pont szerinti regisztrációs díjfizetési kötelezettségének teljesítését elmulasztja.

 

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

Minden jog fenntartva – www.adosziget.huEzt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 
Üzemanyagárak

NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

Főkönyvi számlarend

Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
Kattintson »

Hivatalok

Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»