Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

Pénzkezelési szabályzat kötelező tartalma

Fontos, hogy a beszámolónk elkészítésekor és a könyvvezetés során is érvényesítsük a számviteli törvényben meghatározott alapelveket. A cégeknek a törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítaniuk és írásba kell foglalniuk a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli politikát. Ide tartozik a pénzkezelési szabályzat is.

Erre főképp azért van szükség, mert csupán a számviteli törvény nem elegendő ahhoz, hogy a gazdálkodónál egy olyan gazdasági rendszer működhessen ami ténylegesen, a valóságnak megfelelően mutatja az adatokat, amik alapján el lehet készíteni, egy megbízható és valós információkat tartalmazó beszámolót. Ez tulajdonképpen egy eszköz a számviteli törvény betartásához, amire egyrészt azért van szükség, mert a törvény sok esetben választási lehetőséget biztosít a gazdálkodónak, hogy hogyan szeretné betartani a törvényt, hogyan szeretne megfelelni a törvényi előírásnak, másrészt pedig sok esetben a törvény a gazdálkodóra bízza a végrehajtáshoz szükséges módszert.

Fontos, hogy a számviteli politika keretében írásban rögzítsük azokat a jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározzuk, hogy mit tekintünk a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek. A vállalkozásnak azt is meg kell határoznia, hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni.

 

A számviteli politika keretében el kell készíteni:

a) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát;

b) az eszközök és a források értékelési szabályzatát;

c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot;

d) a pénzkezelési szabályzatot.

Most nézzük meg, hogy mi az a minimális tartalom amivel a pénzkezelési szabályzatnak rendelkeznie kell és amelyet az alábbiakban részletezünk.

Fontos, hogy a pénzkezelési szabályzatban rendelkezzünk legalább a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól, a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról, az ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról.

Azon gazdálkodónál amely jogelőd nélkül alapult, az alapítás üzleti évében a napi átlag maximális mértékének meghatározásakor az összes bevételt a tárgyévi várható adatok alapján kell figyelembe venni.

A pénzkezelési szabályzat ajánlott tartalma

Természetesen itt figyelembe kell venni, hogy ez cégenként változhat, hiszen minden egyes cég más és más tevékenységi körrel rendelkezik, más szabályok vonatkoznak rájuk.

1. A szabályzat célja

 

A szabályzat célja a jelenleg hatályban lévő számvitelről szóló 2000. évi C törvényben foglaltak betartása, a társaság vagyonának a védelme.

 

2. A társaság bemutatása

 

Itt kell megemlíteni a társaság fő tevékenységét, illetve jellemző melléktevékenységeit, a társaság tulajdonosait, ügyvezetőit, a pénzkezelésért felelős személyt illetve a társaságnál pénzkezeléssel foglalkozó további személyeket és a társaság könyveléséért felelős személyt.

 

Jellemzően tehát itt lehet ismertetni, hogy ha a társaság tulajdonosa, illetve ügyvezetője különbözik, az ügyvezetői feladatokat nem a tulajdonos, vagy a tulajdonosok közül látja el egy személy, valamint a pénzkezeléssel, és a pénzügyi dolgokkal foglalkozó személy nem a tulajdonosok közül került ki.

 

3. A társaság jellemző rendszeres és időszakos pénzkezelési feladatai

 

Itt kell bemutatni a rendszeres, napi pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat és az időszakos pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat, mint például a bankszámlák kezelését, követelések beszedését, kötelezettségek teljesítését, munkabér kifizetését, kapcsolattartás a bankkal, pénzszállítás intézése, fizetési viták rendezése.

4. A pénzkezelés személyi feltételei

A társaság pénzügyi feladatait a személyzeti vezető által kijelölt személyek végzik. Itt kell rögzíteni a rendszeres napi pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkaköröket mint például bankszámlák kezelése, kötelezettségek teljesítése és az időszakos pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat úgy mint munkabér kifizetése, kapcsolattartás bankkal és pénzügyi intézetekkel.

5. A pénzkezelés tárgyi feltételei

Itt kell rögzíteni azt, hogy ha pénzkezeléshez kapcsolódó nyilvántartások számítógépes rendszerrel támogatottak milyen szoftverek segítségével valósul ez meg, valamint, hogy a házipénztár fizikai feltételei a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően vannak kialakítva. Tehát a pénztáraknak helységrész van biztosítva a cég ügyfélszolgálatán, a készpénz kulccsal zárható és nyitható szekrényben van tárolva, a pénzkezeléshez kapcsolódó dokumentumok számára a pénztár helységrészében külön szekrény van fenntartva.

6. Bankszámlán történő pénzforgalom lebonyolításának rendje

A vállalkozás a törvényi előírásoknak megfelelően bankszámlát tart vagy akár bankszámlákat tarthat fenn és elsődlegesen ennek keretén belül bonyolítja pénzügyeit. Itt lehet részletezni azt, hogy a cég milyen bankszámlákat tart fenn, a cégnél működő jellemző banki eszközöket valamint ezek részletezését.

7. Készpénzben történő pénzforgalom lebonyolításának rendje, eljárásmódja

A társaságnál a banki pénzforgalom mellett készpénzforgalom is megvalósul, mely a pénztáron keresztül történik. Itt kell feltüntetni a készpénz bevételezésének jogcímeit, kiadás jogcímeit, kerekítési eljárást az 1 és 2 forintos érmék bevonását követően, feltehetően hamis pénzhez kapcsolódó eljárást, idegen pénz tárolásával kapcsolatos szabályokat, utalványozás feltételeit, házipénztárak közötti forgalom módját, készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalom lebonyolítását, valamint a pénzszállítás feltételeit.

8. A napi készpénz záró állomány maximális mértéke

Itt kell feltüntetni a napi készpénz záró állomány maximális mértékét és a napi készpénz nyitó állomány minimális mértékét.

A napi készpénz záró állomány maximális mértékét annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga - kivéve, ha külön jogszabály eltérően rendelkezik - nem haladhatja meg az előző üzleti év - éves szintre számított - összes bevételének 2%-át, illetve ha az előző üzleti év összes bevételének 2%-a nem éri el az 500 ezer forintot, akkor az 500 ezer forintot. Az átlag számításánál az adott hónap naptári napjainak záró készpénz állományát kell figyelembe venni. Mindaddig, amíg az előző üzleti év összes bevétel adata nem áll rendelkezésre, addig az azt megelőző üzleti év összes bevételét kell alapul venni.

10. A pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendje és nyilvántartási szabályok

Itt kell vezetni és nyilvántartani a társaságnál a pénzkezelés során felmerülő bizonylatokat, illetve nyilvántartásokat, mint például bevételi pénztárbizonylat, kiadási pénztárbizonylat, elszámolásra kiadott összegek listája, időszaki pénztárjelentés, banki bizonylatok, bankszámlakivonatok, banknapló, utalványozási bizonylat.

11. A készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárás és az ellenőrzés gyakorisága

A társaság időszakosan ellenőrzéseket végez a pénzkészlettel, illetve pénzkezeléssel kapcsolatban. Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza az ellenőrzés tárgyát, az ellenőrzés során közreműködő munkatársak neveit, aláírásait, illetve tartalmazza az egyes ellenőrizendő részek ellenőrzés szempontjából történő megállapításait. Jellemző ellenőrzési pont a készpénzkészlet és nyilvántartás egyeztetése és a pénzkezeléshez kapcsolódó nyilvántartások ellenőrzése.

Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu - adosziget@adosziget

 
Adó- és járulék mértékek

Adó- és járulék mértékekAktuális adó- és járulék mértékek.
Kattintson»

APEH számlaszámok

NAV, APEH adónemek és járulékok számlaszámaiNAV, APEH adónemek és járulékok számlaszámai. Kattintson»

Üzemanyagárak

NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

Főkönyvi számlarend

Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
Kattintson »

Hivatalok

Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»