Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

Az áfa alapja, áfa mentesség, adóalap

Az áfa változással kapcsolatos szabályok elsődleges forrása az általános forgalmi adóról szóló törvény. Nézzük most meg, hogy mi is az áfa alapja és ki jogosult az áfamentesség.

Az adó alapja termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál

Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapja (áfa alap) a pénzben kifejezett ellenérték, amelyet a jogosult kap vagy kapnia kell akár a termék beszerzőjétől, szolgáltatás igénybevevőjétől, akár harmadik féltől. Ide kell érteni a támogatások bármely olyan formáját is, amely a termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának árát közvetlenül befolyásolja.

Előfordulhatnak természetesen olyan esetek is, mikor a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetén az ellenérték nem pénzben van kifejezve, és a megtérítése sem pénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítő eszközzel történik, hanem termék értékesítésével, szolgáltatás nyújtásával. Ebben az esetben mindkét ügyletet önállóan kell figyelembe venni azzal, hogy az egyik a másiknak az ellenértéke.

Az adó alapját (áfa alap) pénzben kifejezve, a termék, szolgáltatás szokásos piaci árán kell megállapítani.

Az ellenérték helyett a szokásos piaci ár az adó alapja (áfa alap) abban az esetben, ha a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása nem független felek között történik, feltéve, hogy

- az ellenérték aránytalanul magas a termék, szolgáltatás szokásos piaci árához képest, és a termék értékesítőjét, szolgáltatás nyújtóját egyébként az adólevonási jog nem egészben illeti meg;

- az ellenérték aránytalanul alacsony a termék, szolgáltatás szokásos piaci árához képest, és a termék beszerzőjét, szolgáltatás igénybe vevőjét az adólevonási jog nem egészben illeti meg;

- az ellenérték aránytalanul alacsony a termék, szolgáltatás szokásos piaci árához képest, és a termék értékesítőjét, szolgáltatás nyújtóját az adólevonási jog nem egészben illeti meg, valamint a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól.

 

Az adóalap összetevői

Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába (áfa alap) beletartoznak:

- az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, lefölözések és más, kötelező jellegű befizetések, kivéve magát a törvényben szabályozott adót;

- a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója hárít át a termék beszerzőjére, szolgáltatás igénybe vevőjére, így különösen: a bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak és költségek.

 

Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába nem tartozik bele:

- az olyan ár- és díjengedmény vagy ár- és díjvisszatérítés, amelyet az eredeti esedékességhez képest az ellenérték előrehozott megtérítésére tekintettel a teljesítésig adnak; illetőleg

- a korábban beszerzett termék, igénybe vett szolgáltatás mennyiségére tekintettel a teljesítésig adott árengedmény vagy más, szintén a teljesítésig adott üzletpolitikai célú árengedmény;

- az a pénzösszeg, amelyet az adóalany a termék beszerzőjétől, szolgáltatás igénybe vevőjétől - mint az áthárított költség igazolt végső viselőjétől - kap, feltéve, hogy az így kapott összeget az adóalany saját nyilvántartásában elszámolási kötelezettségként tartja nyilván.

 

Az előbb említett árengedmény abban az esetben üzletpolitikai célú, ha

- az árengedmény nyújtójától független féllel kötött és más független fél számára is - azonos feltételek mellett -ésszerűen elérhető, vagy

- az árengedmény nyújtójától független féllel is - azonos feltételek mellett - köthető és számára ésszerűen elérhető

- megállapodásban előre rögzített, vagy az annak alapján számított árengedmény pénzben kifejezett - adó nélkül számított - összesített összege kisebb, mint az árengedmény igénybevételére jogosító termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások pénzben kifejezett - adó nélkül számított - összesített ellenértéke.

 

Abban az esetben, ha a termék beszerzőjével, szolgáltatás igénybevevőjével előzetes megállapodást kötött az árengedmény nyújtója dönthet úgy is, hogy az általa meghatározott feltételek szerint nyújtott árengedmény pénzben kifejezett összege a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása adóalapjába mégis beletartozik, illetve azzal az adó alapja (áfa alap) utólag sem csökken. Ennek a feltétele azonban, hogy a nyújtott árengedmény pénzben kifejezett összegének, mint vagyoni előnynek terhére akár az árengedmény nyújtója akár más értékesít terméket nyújt szolgáltatást.


Adó alapjának utólagos csökkenése

Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, valamint termék Közösségen belüli beszerzése esetében az adó alapja (áfa alap) a jogosultnak visszatérített vagy visszatérítendő ellenértékkel utólag csökken, ha a teljesítést követően

a) az ügylet érvénytelensége jogcímén:

aa) az ügylet kötése előtt fennállott helyzetet állítják helyre, vagy

ab) az ügyletet az érvénytelenítő határozat meghozataláig terjedő időre hatályossá nyilvánítják, vagy

ac) az ügyletet az aránytalan előny kiküszöbölésével érvényessé nyilvánítják;

b) az ügylet hibás teljesítése jogcímén:

ba) a jogosult eláll az ügylettől, vagy

bb) a jogosult ár- vagy díj leszállítást kap.

 

Az adó alapja (áfa alap) utólag csökken abban az esetben is, ha

a) teljesítés hiánya miatt az előleget visszafizetik;

b) betétdíjas termék visszaváltásakor a betétdíjat visszatérítik.

 

Tárgyi adómentesség

A tárgyi adómentesség termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál tulajdonképpen annyit jelent, hogy bizonyos, az 2007. évi CXXVII. tv. szerinti termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások - a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel - mentesek az általános forgalmi adó alól.

Alanyi adómentesség

Az az adóalany, aki gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási belföldön van, jogosult alanyi adómentességet választani, ha összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenértéknek - forintban kifejezett és éves szinten göngyölített - összege

- sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen,

- sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetőleg ténylegesen

- nem haladja meg a felső értékhatárt.

- Az alanyi adómentesség választására jogosító összeghatár 5 000 000 forint, ebbe azonban nem számítandó bele a törvényben meghatározott értékesítések és szolgáltatásnyújtások fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték.

 

Az adóalany belföldi nyilvántartásba vételével is választhatja a tárgyi naptári évre az alanyi adómentességet. Ekkor elég, ha időarányosan teljesíti az 5 000 000 forintot.

Az alanyi adómentesség megszűnése

Az alanyi adómentesség megszűnik, ha az adóalany

- a következő naptári évre nem kívánja alkalmazni az alanyi adómentességet,

- az adóalany jogutódlással szűnik meg, de a jogutódra az alanyi adómentesség választására vonatkozó feltételek nem teljesülnek, vagy teljesülnek ugyan, de a jogutód az alanyi adómentességet nem kívánja választani,

- az adóéven belül az adóalany termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást az alanyi adómentesség választására jogosító összeghatárt meghaladóan végez.

 

Az alanyi adómentesség arra a termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra nem vonatkozik először, melynek ellenértékével az adóalany túllépi a jelzett összeghatárt. Amennyiben az alanyi adómentesség az arra jogosító összeghatár túllépése miatt szűnik meg, úgy a megszűnést követő második adóév végéig az adóalanynak nincs lehetősége az említett adózási mód választására.

Az adóalanynak az alanyi adómentesség választásáról, illetve annak megszűnéséről az állami adóhatóságnak kell nyilatkoznia.

Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 
Adó- és járulék mértékek

Adó- és járulék mértékekAktuális adó- és járulék mértékek.
Kattintson»

APEH számlaszámok

NAV, APEH adónemek és járulékok számlaszámaiNAV, APEH adónemek és járulékok számlaszámai. Kattintson»

Üzemanyagárak

NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

Főkönyvi számlarend

Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
Kattintson »

Hivatalok

Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»