Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

Amit az adóigazgatási eljárásról tudni érdemes

Mint azt tapasztalhatjuk, az adóhatóság mostanában igencsak intenzíven ellenőrzi a cégeket (adóhatósági ellenőrzés). Hogy ne érjen ez minket váratlanul készüljünk fel rá. Ismerjük meg, hogy mire számíthatunk egy adóellenőrzés során, milyen jogaink, milyen kötelezettségeink és milyen lehetőségeink vannak egy ilyen helyzetben.

Mi ezen cikkünkel ebben szeretnénk segíteni. Nézzük most meg, hogy milyen fajtái is vannak az adóhatósági ellenőrzésnek, hogyan történik az ellenőrzés lefolytatása, milyen jogok és kötelezettségek illetik meg az adóhatóságot és az adózót, továbbá mitől függ, hogy kiket választ ki ellenőrzésre az adóhatóság.

Az ellenőrzés fajtái

Az adóhatóság az ellenőrzés célját a következő területekre vonatkozó ellenőrzéssel valósítja meg

- a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló (ideértve az egyszerűsített ellenőrzést is),

- az állami garancia beváltásához kapcsolódó,

- az egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló,

- az adatok gyűjtését célzó,

- az illetékkötelezettségek teljesítésére vonatkozó,

- az ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozó ismételt ellenőrzéssel.

 

Az ellenőrzés megindítása

Az ellenőrzés az erről szóló előzetes értesítés kézbesítésétől kezdődik. Előfordulhat olyan eset is, hogy az adóhatóság nem értesíti előzetesen az adózót. Ebben az esetben az ellenőrzés a megbízólevél átadásával kezdődik. Abban az esetben is meg lehet kezdeni az ellenőrzést, ha az adózó megtagadja a megbízólevél átvételét. Erre azonban csak két hatósági tanú jelenlétében és jegyzőkönyv felvételével van lehetőség. Az ellenőrzést kizárólag az adóhatóság szolgálati igazolvánnyal és megbízólevél rendelkező alkalmazottja végezheti el. Ha az ellenőrzés lefolytatására az adóhatóság hivatali helyiségében kerül sor, akkor az ellenőr a szolgálati igazolványa nélkül is lefolytathatja az ellenőrzést. Ha a helyszínen történik az ellenőrzés, csak akkor kezdheti azt meg az adóellenőr, ha az adózó vagy annak képviselője, meghatalmazottja, ezek hiányában két hatósági tanú jelen van.

Próbavásárlás

Próbavásárlás alkalmakor az ellenőrzési jogosultságot a próbavásárlás befejezésekor kell igazolni. Fontos tudnunk, hogy ilyen esetben az eladónak az áru visszavétele mellett a vételárat is vissza kell fizetnie. A megbízólevélnek tartalmaznia kell az ellenőrzést végző adóellenőr nevét, valamint azt is, hogy mely adózónál, mely adókötelezettségek, milyen időszakok tekintetében, milyen ellenőrzési típus keretében vizsgálhatók.

Általános megbízólevél

Az adóhatóság általános megbízólevelet is kiállíthat. Ezzel az adóellenőr ilyen megbízólevéllel nem rendelkező másik adóhatósági alkalmazottal együtt az egyes adókötelezettségek teljesítésére, illetve adatgyűjtésre irányuló ellenőrzésre jogosult. Az általános megbízólevélnek tartalmaznia kell az adóellenőr nevét és a megbízólevél érvényességi idejét. Az általános megbízólevéllel rendelkező adóellenőr területi megkötés nélkül jogosult ellenőrzés lefolytatására.

Az ellenőrzés lefolytatása

Fontos, hogy az ellenőrzést az adó és a költségvetési támogatás megállapításához való jog elévülésén belül folytassák le. Az ellenőrzést a helyszínen, vagy az adóhatóság hivatali helyiségében kell lefolytatni.

Helyszínen történő ellenőrzés

Abban az esetben, ha helyszíni ellenőrzést végez az adóhatóság, az ellenőrzést önálló tevékenységet folytató adózónál munkaidőben, más személynél napközben 8-20 óra között lehet lefolytatni. Ettől azonban az adózó kérelmére el lehet térni. A helyszíni ellenőrzés részét képzi az adózó székhelyén, telephelyén kívül tárolt, illetve őrzött eszközök, iratok vizsgálata is.

Hivatali helyiségben történő ellenőrzés

Hivatali helyiségben történő ellenőrzést a hivatali időben kell megtartani. A hivatali időt úgy kell megállapítani, hogy az az adózó meghallgatására annak munkaidején kívül is alkalmat adjon.

Az adóhatóságnak többek között lehetősége van arra is, hogy szakértőt vegyen igénybe az ellenőrzéshez.

Az adóhatóság jogai és kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban

Természetesen az ellenőrzés során az adóhatóságnak és az adózónak is vannak jogai és kötelezettségei. Nézzük most meg ezeket.

Az adóellenőrnek kötelessége, hogy bármilyen felhívás nélkül igazolja magát az ellenőrzés megkezdése előtt. Ezzel egy időben tájékoztatnia kell az adózót az ellenőrzés típusáról, tárgyáról és várható időtartamáról. Fontos tudni, hogy az ellenőrzés során az adóellenőrnek a jogait és kötelezettségeit olyan módon kell gyakorolnia, hogy az az adózó tevékenységét a legkisebb mértékben korlátozza csak. Az adóellenőrnek az ellenőrzés során értékelnie kell a tényeket, adatokat, körülményeket és ezen megállapításokról tájékoztatnia kell az adózót vagy a meghatalmazottját. Az adóhatóságnak a tényállás tisztázása során az adózó javára szolgáló tényeket is fel kell tárnia. A nem bizonyított tény, körülmény az adózó terhére nem értékelhető.

Az adóellenőr az ellenőrzés során

- üzleti, üzemi vagy az egyéb adóköteles tevékenység, vagyontárgy vagy jövedelem ellenőrzéséhez szükséges helyiségekbe beléphet,

- a vállalkozási tevékenységgel összefüggő járműveket, járművek rakományát, helyiségeket, helyszínt átvizsgálhat,

- iratokat, tárgyakat, munkafolyamatokat vizsgálhat meg,

- az adózótól, képviselőjétől, alkalmazottjától felvilágosítást, más személyektől nyilatkozatot kérhet,

- tisztázhatja az adóköteles tevékenységben résztvevők személyazonosságát, részvételük jogcímét,

- próbavásárlást, leltárfelvételt végezhet,

- próbagyártást rendelhet el,

- az adózóval szerződéses kapcsolatban álló más adózónál kapcsolódó vizsgálatot végezhet,

- más, a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítást folytathat le.

 

Abban az esetben, ha az adózó a vállalkozása folytatásához valaki más ingatlanát veszi igénybe, az ingatlan tulajdonosának tűrnie kell az adóhatóság helyszíni ellenőrzését.

Az adózó jogai és kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban

Az adózónak kötelessége, hogy együtt működjön az adóhatósággal az ellenőrzés során. Ha az adózót adómentesség, adókedvezmény illeti meg, ezt okirattal vagy más megfelelő módon kell bizonyítania.

Az adózó jogosult

az ellenőrzést végző személyazonosságáról és megbízásáról meggyőződni,

az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,

megfelelő képviseletről gondoskodni.

Az adónak jogában áll, hogy az ellenőrzés során keletkezett iratokba betekintsen, a megállapodásokkal kapcsolatban felvilágosítást kérjen.

A magánszemély adózónak lehetősége van arra, hogy ha jogainak a gyakorlásában akadályozott, akkor annak megszűnéséig, de legfeljebb 60 napig halasszák el az ellenőrzés megkezdését, azonban a szünetelési időszak nem számít bele az ellenőrzés időtartamába.

Az adózó természetesen beletekinthet az ellenőrzés során keletkezett iratokba. Joga van továbbá a megállapításokkal kapcsolatban felvilágosítás kérésére.

Az ellenőrzés befejezése

Az adóhatóságnak a megállapításairól jegyzőkönyvet kell készíteni. Ha az ellenőrzés a résztvevők alkalmazásával összefüggésben is tartalmaz megállapítást, a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a magánszemélyek azonosításához szükséges adatokat is. Az ellenőrzés a jegyzőkönyv átadásával fejeződik be. Ha a jegyzőkönyvet kézbesíteni kell, az ellenőrzés a postára adás napjával zárul.

Abban az esetben külön jegyzőkönyvet kell készíteni, ha az adóhatóság büntetőeljárást kezdeményez. A büntetőeljárást kezdeményező jegyzőkönyvet az adóhatóság az adózónak nem adja át. Az adóhatóságnak az ellenőrzés megállapítását az adózóval, próbavásárlás esetén a jelen lévő alkalmazottal vagy az értékesítésben közreműködő személlyel ismertetnie kell. Ha az ellenőrzést azért nem lehet befejezni, mert az adózó vagy képviselője az ismertetésen nem vesz részt, vagy a jegyzőkönyvet nem veszi át, azt részére kézbesíteni kell.

Az utólagos, az ismételt, illetve az állami garancia beváltásához kapcsolódó ellenőrzés esetén az adóhatóságnak az ellenőrzés eredményétől függetlenül a megállapításokról határozatot kell hoznia. Egyéb esetben a hatósági eljárást csak akkor kell megindítani, ha az adóhatóság valamilyen kötelezettség teljesítését írja elő, vagy jogkövetkezményt állapít meg.

Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 
Adó- és járulék mértékek

Adó- és járulék mértékekAktuális adó- és járulék mértékek.
Kattintson»

APEH számlaszámok

NAV, APEH adónemek és járulékok számlaszámaiNAV, APEH adónemek és járulékok számlaszámai. Kattintson»

Üzemanyagárak

NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

Főkönyvi számlarend

Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
Kattintson »

Hivatalok

Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»