Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

Időbeli elhatárolások szerepe az év végi zárásnál

Az év végi zárásnál és így az eredmény megállapításánál igen fontos szerepük van az aktív, illetve passzív időbeli elhatárolásoknak. Többek között ezen elhatárolások alkalmazása teszi lehetővé számunkra azt, hogy a bevételeket és költségeket valóban abban az időszakban vegyük számításba, melyre vonatkoznak és így hiteles képet kapjunk a vállalkozásunk eredményességéről.

Időbeli elhatárolás elve

Az aktív és passzív időbeli elhatárolásoknál az időbeli elhatárolás elvéből kell kiindulni. Nézzük meg tehát, hogy mi is az időbeli elhatárolás elve.

„Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik (az időbeli elhatárolás elve).” [2000. évi C. törvény a számvitelről]

Időbeli elhatárolás célja

Tekintsük most át röviden, hogy mit is jelent az időbeli elhatárolás, mi a célja.

Az időbeli elhatárolások képzésével tulajdonképpen az a cél, hogy azon gazdasági események bevételre, illetve költségre, ráfordításra gyakorolt hatása melyek több évet érintenek, az érintett évek között arányosan kerüljenek megoszlásra. Az időbeli elhatárolásnak két formája van, aktív és passzív időbeli elhatárolások. Míg az aktív időbeli elhatárolások a mérlegben eszközként, addig a passzív időbeli elhatárolások forrásként jelennek meg. Az eredményre is eltérő hatást gyakorolnak. Az aktív időbeli elhatárolás eredményt növelő, a passzív időbeli elhatárolás eredményt csökkentő hatással bír. Fontos tudnunk, hogy az időbeli elhatárolások általában a könyv szerinti értéken szerepelnek a mérlegben.

Aktív időbeli elhatárolás

Az aktív időbeli elhatárolásnak három esete van, ezek pedig a

- Bevételek aktív időbeli elhatárolása

- Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

- Halasztott ráfordítások

Az aktív időbeli elhatárolások az eszközök között találhatóak a mérlegben. Az aktív időbeli elhatárolás tehát tulajdonképpen egy eszközjellegű tétel, amely a tárgyidőszak bevételeit és ráfordításait helyesbíti. Az aktív időbeli elhatárolások a vállalkozás eredményét növelik, azáltal, hogy a már elszámolt, de nem a tárgyidőszakra vonatkozó költségek összegét csökkentik vagy a még be nem folyt és ki sem számlázott, de a tárgyidőszakot illető bevételek összegét számba veszik.

Nézzük most meg, hogy mely tételeket kell aktív időbeli elhatárolásként kimutatni.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

Aktív időbeli elhatárolásként kell a mérlegben kimutatni a névérték alatt kibocsátott, a névérték alatt vásárolt diszkont értékpapírok névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet adott üzleti évre, időarányosan járó összegét. Mindaddig itt kell kimutatni, amíg ezen értékpapírokat nem értékesítik, nem váltják be, a könyvekből nem vezetik ki.

Aktív időbeli elhatárolásként lehet a mérlegben kimutatni a befektetett pénzügyi eszközök közé sorolt, névérték alatt beszerzett, hitelviszonyt megtestesítő, a valós értéken történő értékelés alá nem vont kamatozó értékpapír névértéke és beszerzési értéke közötti különbözetből a beszerzéstől az üzleti év mérlegfordulónapjáig terjedő időszakra időarányosan jutó összeget. Ebben az esetben akkor lehet az elhatárolást megszüntetni, ha értékesítjük, beváltjuk ezt az értékpapírt, valamint a könyvekből való kivezetés esetén.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

Aktív időbeli elhatárolásként és elkülönítetten kell a mérlegben kimutatni az üzleti év mérlegének fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegeket, amelyek költségként, ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el. Ilyen lehet például azon előfizetési és egyéb díj, ami bár a következő évet terheli, de az üzleti évben lett elszámolva és kifizetve.

Ugyancsak aktív időbeli elhatározásként kell kimutatni az olyan járó árbevételt, kamat- és egyéb bevételt, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el.

Ha a forgóeszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, tulajdoni részesedést jelentő befektetés beszerzéséhez kapcsolódóan fizetett, a beszerzési értékben figyelembe nem vett bizományi díj, vásárolt vételi opció díja jelentős összegű és az az értékpapír beváltásakor, az értékpapír, a befektetés értékesítésekor várhatóan megtérül, annak összegét időbelileg el lehet határolni.

Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a mérleg fordulónapjáig le nem zárt elszámolási határidős ügylet, valamint swap ügylet határidős ügyletrésze esetében az ügylet nyereségének tárgyévre időarányosan jutó összegét, legfeljebb a fedezett alapügylet időarányos vesztesége összegéig, ha az ügylet fedezeti ügylet, illetve a mérlegkészítés időszakában lezárt nem fedezeti célú elszámolási határidős, opciós ügylet, valamint swap ügylet határidős ügyletrésze esetében az ügylet realizált nyereségének a tárgyévre időarányosan jutó összegét, feltéve, hogy a valós értéken történő értékelést a vállalkozó nem alkalmazza.

Halasztott ráfordítások

Elkülönítetten kell a mérlegben kimutatni a halasztott ráfordításokat. Fontos tudni, hogy a halasztott ráfordítások végleges vagyoncsökkentést jelentenek, és több év alatt szüntetik meg őket.

Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként kell kimutatni az ellentételezés nélküli tartozásátvállalás során a véglegesen átvállalt és pénzügyileg nem rendezett kötelezettség rendkívüli ráfordításként elszámolt szerződés szerinti összegét. Az elhatárolást az átvállalt kötelezettségnek a szerződésben meghatározott pénzügyi rendezésekor, a teljesítésnek megfelelően kell a rendkívüli ráfordításokkal szemben megszüntetni.

Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként el lehet számolni a devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló hiteltartozások, devizakötvény-kibocsátásból származó tartozások esetén a tárgyévben, a mérlegfordulónapi értékelésből adódóan keletkezett és a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között elszámolt árfolyamveszteség teljes összege a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításainak a csökkentésével.

A hiteltartozások, devizakötvény-kibocsátásból származó tartozások törlesztésekor a törlesztőrészletre jutó nem realizált veszteséget meg kell szüntetni, a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításainak a növelésével.

Itt kell megemlíteni, hogy az árfolyamnyereség időbeli elhatárolása, egy lehetőség, és ha a vállalkozó él a nem realizált árfolyamnyereség időbeli elhatárolásának lehetőségével, ennek megfelelően céltartalékot kell kimutatni. A vállalkozónak azon devizahiteleit, melyet beruházáshoz, vagyoni értékű joghoz kapcsolódóan vett igénybe devizahiteleket, tartozásokat értékelnie kell a mérlegfordulónapján. Az ebből adódó árfolyamveszteséget el kell számolni, mégpedig a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként. Ezt követően el lehet határolni időbelileg, mint nem realizált árfolyamveszteséget. Tulajdonképpen azért jó ez, mert el lehet érni azt, hogy az árfolyamváltozás miatti veszteség egyenletesebben terhelje az üzleti évek eredményeit.

Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként ki lehet mutatni a jogszabályi rendelkezés alapján az üzemeltetőnek térítés nélkül átadott eszköz nyilvántartás szerinti értékét. A térítés nélkül átadott eszköz időbelileg elhatárolt nyilvántartás szerinti értékét kell a rendkívüli ráfordításokkal szemben megszüntetni.

Passzív időbeli elhatárolás

Mielőtt kitérnénk a passzív időbeli elhatárolások részletezésére, nézzük meg röviden, hogy mit is érdemes tudni a passzív időbeli elhatárolásról. Tehát a passzív időbeli elhatárolások a források között jelennek meg a mérlegben. Eredmény csökkentő hatásuk van. Csakúgy mint az aktív időbeli elhatárolásoknak, a passzív időbeli elhatárolásoknak is három tétele van.

- Bevételek passzív időbeli elhatárolása,

- Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása, és a

- Halasztott bevételek.

 

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

Passzív időbeli elhatárolásként kell elkülönítetten kimutatni

- a mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezi,

- a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merül fel, kerül számlázásra,

- mérleg fordulónapja és elkészítésének időpontja között a vállalkozóval szemben érvényesített, benyújtott, ismertté vált, a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó kártérítési igényt, késedelmi kamatot, kártérítést, bírósági költséget,

- a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó, a jóváhagyásra jogosult testület által megállapított, kötelezettségként ki nem mutatott prémiumot, jutalmat, azok járulékát.

Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a költségek ellentételezésére kapott, pénzügyileg rendezett, egyéb bevételként elszámolt támogatás összegéből az üzleti évben költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összeget. Az elhatárolást a költségek, ráfordítások tényleges felmerülésekor, illetve a támogatási szerződésben, megállapodásban foglaltak teljesülésekor kell megszüntetni.

Abban az esetben, ha már befolyt a költségek ellentételezésére kapott támogatás, azt egyéb bevételként kell elszámolni, ugyanakkor előfordulhat, hogy a költség, ráfordítás még nem merült fel. Ilyenkor elhatárolás alá kell vonni a korábban egyéb bevételként elszámolt támogatásnak azt a részét, mellyel kapcsolatban a költség még nem merült fel. Az időbeli elhatárolással, majd az időbeli elhatárolás megszüntetésével ki lehet szűrni az eredményre gyakorolt hatást.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását tulajdonképpen a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, ami azonban csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban jelentkezik kiadásként, és csak ekkor kerül számlázásra.

Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a mérlegkészítés időpontjáig le nem zárt nem fedezeti célú elszámolási határidős, opciós ügylet és swap ügylet határidős ügyletrésze esetében az ügylet tárgyának az ügylet zárása időpontjában érvényes piaci árfolyama és a kötési árfolyama közötti veszteségjellegű különbözet pénzügyileg nem realizált várható összegét, valamint a mérleg fordulónapjáig le nem zárt fedezeti célú elszámolási határidős ügylet és swap ügylet határidős ügyletrésze esetében az ügylet veszteségének tárgyévre időarányosan jutó összegét, legfeljebb a fedezett alapügylet időarányos nyereségének összegéig, illetve a mérlegkészítés időszakában lezárt nem fedezeti célú elszámolási határidős, opciós ügylet, valamint swap ügylet határidős ügyletrésze esetében az ügylet realizált veszteségének a tárgyévre időarányosan jutó összegét, feltéve, hogy a valós értéken történő értékelést a vállalkozó nem alkalmazza.

Halasztott bevételek

A passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként kell kimutatni a rendkívüli bevételként elszámolt

fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett támogatás véglegesen átvett pénzeszköz összegét,

elengedett, valamint a harmadik személy által átvállalt kötelezettség összegét, amennyiben az a kötelezettség terhére beszerzett eszközökhöz kapcsolódik (legfeljebb a kapcsolódó eszközök nyilvántartás szerinti értékében),

térítés nélkül (visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszközök, továbbá az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt eszközök piaci - illetve jogszabály eltérő rendelkezése esetén a jogszabály szerinti - értékét.

A támogatásonként, a véglegesen átvett pénzeszközönként, a térítés nélkül átvett eszközönként kimutatott halasztott bevételt a fejlesztés során megvalósított eszköz, az elengedett, valamint a harmadik személy által átvállalt kötelezettséghez kapcsolódó eszköz, illetve a térítés nélkül átvett eszköz bekerülési értékének, illetve bekerülési értéke arányos részének költségkénti, illetve ráfordításkénti elszámolásakor kell megszüntetni. Meg kell szüntetni a fejlesztési támogatás miatt kimutatott halasztott bevételt a támogatás visszafizetésekor is.

A passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként kell kimutatni a vállalkozó valamely befektetett eszköze tartós használati, üzemeltetési, kezelési jogának átengedéséért kapott bevételt. A halasztott bevételt az alapul szolgáló szerződésben, megállapodásban meghatározott időtartam alatt, határozatlan idejű szerződés esetén öt év vagy ennél hosszabb idő alatt lehet megszüntetni. Amennyiben a vállalkozó öt évnél hosszabb idő alatt szünteti meg a halasztott bevételt, azt a kiegészítő mellékletben indokolni kell.

Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a kölcsönbeadott értékpapír kölcsönszerződés szerinti értékének a könyv szerinti értékét meghaladó összegét. Az időbeli elhatárolást akkor kell megszüntetni, amikor a kölcsönbevevő által visszaszolgáltatott értékpapír eladásra, beváltásra, illetve egyéb ügylet keretében az állományból véglegesen kivezetésre kerül, vagy a kölcsönbevevő megtéríti annak piaci értékét, mert az értékpapír nem kerül visszaszolgáltatásra.

Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 
Adó- és járulék mértékek

Adó- és járulék mértékekAktuális adó- és járulék mértékek.
Kattintson»

APEH számlaszámok

NAV, APEH adónemek és járulékok számlaszámaiNAV, APEH adónemek és járulékok számlaszámai. Kattintson»

Üzemanyagárak

NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

Főkönyvi számlarend

Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
Kattintson »

Hivatalok

Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»