Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

Az ingatlan értékesítésére illetve bérbeadására vonatkozóan áfakötelessé tételt választó adóalanyok ezen státuszának az interneten történő adóhatósági közzététele

Az általános forgalmi adóról szóló törvény (továbbiakban: Áfa tv.) belföldi fordított adózásra vonatkozó 142. § (1) bekezdés e) pontja szerint az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti az Áfa tv. 86. § (1) bekezdésének j) és k) pontja alá tartozó termékértékesítés (a beépített „régi” ingatan és az ahhoz tartozó földrészlet, valamint az építési teleknek nem minősülő beépítetlen ingatlan értékesítése) esetében, ha az értékesítő adóalany élt az Áfa tv. 88. §-ában említett (adókötelessé tételre vonatkozó) választási jogával. Emiatt, az egyes ügyletek áfa-kötelezettségének, illetve az azzal kapcsolatban a forgalmi adó fizetésére kötelezett személyének megállapítása szempontjából jelentősége van annak, hogy az adott ingatlan mely, az áfa-kötelezettség szempontjából meghatározó körbe tartozik. (Például, hogy építési teleknek, illetve beépítés alatt álló vagy beépített új ingatlannak minősül-e, amelyek a kötelezően adóköteles körbe tartoznak, ezáltal nem kell rá a fordított adózást alkalmazni, vagy például beépített „régi” ingatlanok, melyek az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) pontja alá tartoznak, melynek következtében főszabályként az adómentes körbe tartoznak, ezáltal felmerülhet, hogy a fordított adózás alkalmazandó.) Ebből következően, a vevőnek, az adókötelezettségének helyes megállapítása érdekében mindenképpen tudnia kell, hogy azért nem számított fel az eladó áfát az ingatlan értékesítésre, mert az az adómentes körbe tartozik, vagy azért nem, mert a főszabályként adómentes körbe tartozó ingatlan értékesítésre választott adókötelezettséget, és amiatt a fordított adózás szabályaira tekintettel nem számított fel áfát, mely utóbbi esetben azt a vevőnek kell megállapítani és bevallásába fizetendő adóként beállítani. (Természetesen a fordított adózás szempontjából fontos további feltétel az adóalanyok megfelelő, az Áfa tv. 142. §-ban meghatározott státusza is.)

Az Áfa tv. 142. § (5) bekezdése szerint, a fordított adózásban az érintettség valószínűsítése mellett az ügylet teljesítésében érintett bármelyik fél kérheti a többi érintett féltől, hogy nyilatkozzon, az állami adóhatóságtól pedig, hogy tájékoztassa az adóalanyi státuszával összefüggően a (3) bekezdésben említett feltételek teljesüléséről (belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok legyenek a felek, és egyiküknek se legyen olyan Áfa tv. szerinti jogállása, amelynek alapján tőlük adó fizetése ne lenne követelhető), illetőleg arról is, hogy az ingatlant értékesítő adóalany élt-e, és ha igen, milyen terjedelemben élt ott említett – az ingatlan értékesítésével összefüggő adókötelessé tétel – választási jogával. (Hiszen választási lehetőség van elkülönülten, csak a lakóingatlannak nem minősülő ingatlanok vonatkozásában az adókötelessé tételre, illetve együttesen is választható az összes, választással adókötelessé tehető körbe tartozó ingatlanra vonatkozóan is). Az Áfa tv. 142. § (6) bekezdése alapján az állami adóhatóság ezen előzőekben említett tájékoztatási kötelezettségének köteles haladéktalanul eleget tenni. Az írásos megkeresésre adott adóhatósági választ az ellenkező bizonyításáig valósnak kell tekinteni. Az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott ingatlan értékesítésre vonatkozó fordított adózás esetében az adóhatóság – az eladó adókötelessé tételre irányuló választásával összefüggő – tájékoztatási kötelezettségének 2012-től a honlapján történő közzététellel tesz eleget.

Ezzel összefüggésben 2012-től változott az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 54. §-ának (5) bekezdése is. Ennek eredményeként az állami adóhatóság az adózót terhelő adókötelezettség jogszerű teljesítéséhez, a költségvetési támogatás jogszerű igénybevételéhez honlapján eddig is közzétehető adatok körét kibővítve közzéteszi továbbá azt a tényt, hogy az általános forgalmiadó-alanynak minősülő adózó (ideértve a csoportos általános forgalmi adóalanyt is) az Áfa tv. 88. § (1) bekezdés alapján az adómentes ingatlan értékesítés vagy bérbeadás tekintetében az adókötelessé tételt választotta, valamint az adókötelessé tétel időpontját.

Ez némileg bővebb kört határoz meg az Áfa tv. 142. §-ának alkalmazáshoz szükségesnél – az adóalanyok ingatlan bérbeadással összefüggően tett választásra vonatkozó nyilatkozattal –, ami az adóalanyok gazdasági kapcsolatai során szintén hasznos információ lehet, bár arra vonatkozóan a belföldi fordított adózás előzőekben említett szabályait nem kell alkalmazni.

Az ingatlan értékesítéssel, bérbeadással összefüggő adókötelessé tétel választására vonatkozóan az adatok a NAV internetes honlapján közzétételre kerültek az egyes érintett adóalanyok vonatkozásában, melynek lekérdezésére az Adatbázisok/Adatbázis-lekérdezések/Adóalanyok listái/Áfaalanyok útvonalon van lehetőség, az érintett áfa-alanyt illetően. Az ingatlannal összefüggő adókötelessé tétel választására vonatkozóan adat csak akkor jelenik meg az egyes áfa-alanyok lekérdezése során, amennyiben ilyen irányú választást az adóalany az adóhatóságnak bejelentett.

Forrás: NAV

Minden jog fenntartva - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  - www.adosziget.hu 

 
Üzemanyagárak

NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

Főkönyvi számlarend

Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
Kattintson »

Hivatalok

Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»